خروس ماهی فومانچو

خروس ماهی فومانچو بومی اقیانوس هند و اقیانوس آرام می باشد. خروس ماهی یا شیرماهی یکی از با شکوه ترین گونه ها برای نگهداری در آکواریوم آب شور می باشد. خروس ماهی ها را بدلیل نحوه آرایش باله هایشان هنگام حرکت، خروس ماهی می نامند. خروس ماهی یا شیر ماهی قلمروطلب، مهاجم، شکارچی و از ناحیه ی خارهای پشتی بسیار سمی است. خروس ماهی یا شیر ماهی تا ۳۰ سانتیمتر رشد می کند، که در نوع خروس ماهی فومانچو این میزان در شرایط و محیط طبیعی ۱۶ و در آکواریوم ۱۲ سانتیمتر می باشد. دمای مطلوب خروس ماهی یا شیر ماهی ۲۶ درجه سانتیگراد و پ هاش مناسب بین ۸.۱ تا ۸.۴ می باشد.