ماهی سودوکرومیس

ماهی سودوکرومیس (شبیه کرومیس) بومی اقیانوس هند و اقیانوس آرام است و معمولاً به دلیل شباهت زیاد با راس ها اشتباه می گیرند. ماهی سودوکرومیس، گوشتخوار، بسیار مقاوم و مهاجم است و اغلب با هم نوعان خود به منازعه می پردازد. ماهی سودوکرومیس تا ۸ سانتیمتر رشد می کند. ماهی سودوکرومیس ماده می تواند تغییر جنسیت داده و به نر تبدیل شود! ماهی سودوکرومیس نر وظیفه مراقبت از تخم ها را که در عرض ۳ تا ۷ روز به نوزاد تبدیل می شوند را بر عهده خواهد داشت. ماهی سودوکرومیس از قلمرو خود در مقابل ماهیان تا ۳ برابر خودش دفاع می کند! ماهی سودوکرومیس نئون بای کالر یا ماهی سودوکرومیس دورنگ اقیانوس آرام و ماهی سودوکرومیس نئون خلیج همیشه فارس ایران از معروف ترین های خانواده ماهی کرومیس می باشند. دمای مناسب ماهی سودوکرومیس ۲۲ تا ۲۶ درجه سانتیگراد، پ هاش ۸.۱ تا ۸.۴ و سختی آب ۸ تا ۱۲ می باشد.