ماهی اسنپر

ماهی اسنپر بومی اقیانوس هند و آرام است و به علت شکار بیش از حد به عنوان ماهی خوراکی نسلش روبه انقراض است. ماهی اسنپر دارای رشد سریعی بوده و معمولاً در محیط طبیعی حداقل تا ۶۰ سانتیمتر رشد می کند. ماهی اسنپر پر تحرک و از لحاظ خلق و خو کاملاً مهاجم و شکارچی است. ماهی اسنپر از میگوها، سخت پوستان و ماهیان کوچک تغذیه می کند. دمای مناسب نگهداری ماهی اسنپر بین ۲۲ تا ۲۴ درجه‌ سانتیگراد و پ هاش بین ۸.۱ تا ۸.۴ می باشد.