ماهی آنتیاس

ماهی آنتیاس با توجه به سوخت و ساز بالا که بدلیل تحرک و شنا کردن زیاد در قسمت های پر جریان آب است، می بایست حداقل ۳ بار در روز تغذیه شود. داشتن جریان آب مناسب و قوی برای ماهی آنتیاس، باعث می شود تحرک و شادابی این ماهی تامین و دائم در تمام نقاط به شنا کردن و بازی بپردازد. ماهی آنتیاس از لحاظ خلق و خو صلح طلب، آرام و تا حدی نیمه مهاجم می باشد. ماهی آنتیاس از نظر تغذیه گوشتخوار می باشد و می توان با انواع غذاهای گوشتی، میگوی خوراکی، آرتمیا و انواع غذاهای آماده فراوری شده تغذیه نمود. ماهی آنتیاس بطور متوسط بین ۸ تا ۱۵ سانتیمتر رشد می کند. دمای مطلوب ماهی آنتیاس ۲۲ تا ۲۶ درجه سانتیگراد، پ هاش ۸.۱ تا ۸.۴ و سختی آب ۸ تا ۱۲ می باشد.