سفره ماهی

سفره‌ ماهی نوعی ماهی تخت از خانواده رامَک‌ ماهیان و وابسته به کوسه‌ ها و نتیجه ی چرخه تکاملی کوسه‌ ها که دال‌ ماهی هم گفته می شوند. سفره ماهی صلح جو، آرام، از نظر تغذیه گوشتخوار (کف خوار) و همچنین ماهی باهوشی می باشد. سفره ماهی و گونه پرتو ماهی ها، برای دفاع و یا شکار از خود جریان الکتریکی آزاد می کنند. سفره ماهی را بصورت تکی نگهداری میکنند، اگر جفت نر و ماده با هم نگهداری شوند در هنگام رفتارهای همسر طلبی، ماهی ماده کشته می شود. برای نگهداری باید ماهی نر کوچکتر از ماهی ماده باشد تا با رفتار همسر طلبی ماهی نر از بین نرود. سفره ماهی بطور تقریبی تا ۱۰ ساال عمر می کند. دمای مناسب نگهداری سفره ماهی ۲۵ درجه سانتیگراد، پ هاش ۶.۵ تا ۷.۵ می باشد.